Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. KOFFIE TOTAAL GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 56449003

BTW nummer: NL852130314B01

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (huur)koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van v.o.f. Koffie Totaal, hierna genoemd Koffie Totaal.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door Koffie Totaal niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Koffie Totaal is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Koffie Totaal desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.
2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Koffie Totaal niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Koffie Totaal de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Koffie Totaal en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Koffie Totaal bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertermijn komt door de wijziging te vervallen.

3.3. Koffie Totaal biedt de mogelijkheid voor het afsluiten van een serviceovereenkomst op de verkochte automaten en aanverwante artikelen. Voor de in bruikleen gezette -, verhuurde- en huurkoop automaten geldt een verplichting tot afsluiten van een dergelijke serviceovereenkomst.

3.4. Ingeval de wederpartij een serviceovereenkomst met Koffie Totaal heeft gesloten, zal Koffie Totaal alle voor het verhelpen van storingen aan de automaten noodzakelijke reparaties (laten) verrichten tegen de overeengekomen tarieven blijkens de serviceovereenkomst. De wederpartij zal storingen onverwijld melden aan Koffie Totaal.

3.5. De serviceovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en de rechten zijn niet overdraagbaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Koffie Totaal in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevon-den zijn de materialen verder voor verantwoording koper.
4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Koffie Totaal gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
Artikel 5. BETALING
5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Koffie Totaal alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 2 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.
Artikel 6. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Koffie Totaal ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Koffie Totaal ten gevolge van de annulering geleden schade.
Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Koffie Totaal dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Koffie Totaal kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Koffie Totaal tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Koffie Totaal niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

7.3. Wederpartij dient de bij Koffie Totaal gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Koffie Totaal opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Koffie Totaal zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Koffie Totaal op schadevergoeding.
Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. Koffie Totaal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

8.2. Koffie Totaal is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Koffie Totaal.

8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Koffie Totaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Koffie Totaal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Koffie Totaal zijn verstrekt, heeft Koffie Totaal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.

8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Koffie Totaal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME
9.1. Koffie Totaal garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.

9.2. Voor alle door Koffie Totaal geleverde nieuwe automaten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. importeur.

9.3. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Koffie Totaal in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende twaalf maanden na levering. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van de geleverde zaken door Koffie Totaal dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door Koffie Totaal. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de In het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Koffie Totaal de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan de geleverde zaken kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van Koffie Totaal.

9.4. De garantieverplichting van Koffie Totaal vervalt indien de geleverde zaken door wederpartij onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen.

9.5. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde automaten een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Koffie Totaal op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Koffie Totaal;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Koffie Totaal (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Koffie Totaal door derden reparaties of andere werkzaamheden aan de automaat is verricht.

9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Koffie Totaal gegrond wordt bevonden, zal Koffie Totaal te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.
9.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.
Artikel 10. KEURING
De zaken worden voor de aflevering door Koffie Totaal gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Koffie Totaal vastgesteld.
Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1. Koffie Totaal is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden;

– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd.

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeen-komstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Koffie Totaal passende zekerheid heeft gesteld.
Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Koffie Totaal aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.
12.2. Koffie Totaal is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Koffie Totaal voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
12.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Koffie Totaal te leveren. Hij is eveneens verplicht Koffie Totaal op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Koffie Totaal om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 13. RETENTIERECHT

Koffie Totaal is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Koffie Totaal met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1. Koffie Totaal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Koffie Totaal of leidinggevende ondergeschikten.
14.2. Koffie Totaal evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
14.3. Koffie Totaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

14.4. Koffie Totaal heeft te allen tijde het recht een schade aan een automaat te repareren. Wederpartij dient Koffie Totaal hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
Artikel 15. OVERMACHT
15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Koffie Totaal, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Koffie Totaal kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Koffie Totaal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
15.2. Overmacht geeft Koffie Totaal het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.
Artikel 16. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
16.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Koffie Totaal of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
16.2. Koffie Totaal behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Koffie Totaal ter zake rechthebbende is.
Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
18.1. De vestigingsplaats van Koffie Totaal is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Koffie Totaal moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Koffie Totaal is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Koffie Totaal gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.